Gazete İlan Reklam Servisi

BİRLEŞİK BASIN İLAN SERVİSİ

GAZETE İLAN & REKLAM SERVİSİ

Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte yer alan, Çed Rapor’larının gazetede yayınlanması hakkında ilgili madde aşağıda yer almaktadır.

—————————————————-

Halkın katılımı toplantısı

MADDE 9 (1) Halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere Komisyonun kapsamı belirlemesinden önce, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından proje sahibinin katılımı ile Bakanlıkça belirlenen tarihte ve Valilikçe belirlenen yer ve saatte halkın katılımı toplantısı düzenlenir.
a) Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar toplantı tarihini, saatini, yerini ve konusunu belirten bir ilanı; projenin gerçekleştirileceği yörede yerel süreli yayınlanan bir gazete ile birlikte o yörede yaygın süreli yayınlanan ulusal bir gazetede toplantı tarihinden en az on gün önce yayınlatır.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131003-3.htm

—————————————————-

bu bağlamda; söz konusu proje hakkında halkın bilgilendirilmesine yönelik toplantının yapılacağı yer, tarih ve saat o yöre halkına olabildiğince fazla kişiye ulaşılabilmesi adına, halkın okuma – takip alışkanlıkları da dikkate alınarak;

a- Yöreye özgü, yerel bazda yayın yapan “mahalli gazete”lerde (Örn: Ardahan’da yapılacak bir toplantı için mahalli gazete olarak; Ardahan’ın Sesi) ve
b- Yörede sürekli dağıtımı olan ulusal bazda yayın yapan “tirajlı gazete”lerde (Örn: Yine aynı bölge için tirajlı gazete olarak; Milliyet) yayın zorunluluğu getirilmiştir.

* Çed raporu gazete ilanı topnatı tarihinden en az 10 gün önce yayınlanmalıdır,
* Çed raporu ilan ebatları okuyucunun dikkatinden kaçmayacak büyüklükte olma zorunluluğundadır ve minumum gazete sayfasının 1/4 ünden az olmama (1/4 sayfa literatürde çeyrek sayfa olarak adlandırılır) şartı aranmaktadır.